Billiaert Ivo

Naar: overzicht van alle auteurs


Hij werd geboren te Leuven op 26.04.1931. Zijn ouders waren Charles Billiaert (uit Vlissingen, Nl) en Yvonne Stracke. (uit Antwerpen, nichtje van de bekende pater Stracke, s.j., die van “Arm Vlaanderen”)

Ivo deed zijn lager en middelbaar onderwijs aan het Onze-Lieve-Vrouw-College te Oostende. Na zijn humaniora voelde hij zich aangetrokken tot het priester- en kloosterleven. Na een onbevredigend bezoekje aan een andere orde, kwam hij in de norbertijnenabdij van Mol-Postel terecht (wat – gezien de afstand – voor een jongen uit Oostende toch niet evident was, zeker niet kort na de Tweede Wereldoorlog).

In augustus 1949 trad hij er in en ontving het witte habijt op 12.09.1949. Na twee jaar noviciaat (proeftijd) legde hij op 12.09.1951 zijn tijdelijke geloften af. en behoorde vanaf die dag tot de norbertijner communauteit te Mol-Postel. Daarop volgden de studies van wijsbegeerte en godgeleerdheid, gekruid met 21 maanden legerdienst bij de “CIBI” (waar geestelijken opgeleid werden voor dienst als brancardier-verpleger), en werd hij op 31.07.1955 tot priester gewijd.

Vooraleer de verschillende functies te noemen die Ivo Billiaert (zoals gelijk welke confrater) in de abdij vervulde/vervult, moeten we duidelijk maken dat die niet noodzakelijk opeenvolgend waren. Soms krijgt iemand tegelijk twee of zelfs meer taken toegewezen, afhankelijk van de noden van de abdij en de draagkracht van de persoon in kwestie. In de “burgerwereld” zou zulk uitgebreid lijstje van jobs onwillekeurig doen denken aan een “jobhopper”. Dat is in de abdij compleet anders: men solliciteert niet naar een bepaalde functie, noch kan men ze naar eigen wens afstoten. Het is de abt, die aanduidt, die beslist. Er is bovendien ook nog de gelofte van gehoorzaamheid …

Van 13.09.1956 tot 12.08.1964 was Ivo succentor (tweede voorzanger, ondergeschikt aan de cantor – en de cantor is degene die de koorzang leidt tijdens de liturgische diensten). Ook was hij coöperator (medewerker) van de provisor-cellier (is degene die de economie van de abdij beheert en voor de bevoorrading zorgt, inclusief de keuken) van 09.1956 tot 31.01.1977. Hij werd magister van de fraters professen (letterlijk meester of begeleider van de fraters die hun tijdelijke geloften hebben afgelegd, in hun vorming op weg naar het priesterschap) van 26.10.1957 tot 28.08.1968. Hij was socius broedermeester (de broedermeester begeleidt de groep lekenbroeders van de abdij) vanaf 13.09.1956; en ook socius gastenpater van 13.09.1956 tot oktober 1957.

Hij was aalmoezenier van de pas opgestarte katholieke scoutsgroep VVKS Mol-Ginderbuiten van maart 1958 tot september 1959. Hij was bibliothecaris en archivaris van de abdij vanaf 17.09.1959 en cantor gedurende 44 jaar: van 12.08.1964 tot 21.08.2008. In functie daarvan volgde hij de studie zang aan de muziekacademie van Mol en behaalde er het diploma in juli 1967.

Hij was lid van de Brabantse Werkgroep voor de Opleiding (van de norbertijnen) van 11.11.1966 tot 16.11.1968. Hij was bestuurder van het pas opgerichte Kontaktcentrum der abdij van 18.10.1968 tot 13.02.1977. Hij werd, in opvolging van zijn confrater Rafaël-Jan Otten, provisor van de abdij van 13.05.1977 tot 24.06.2008. Hij vervulde die belangrijke en zware taak dus gedurende 31 jaar. Hij is lid van de financiële commissie van de abdij sinds 1986, lid van het beiaardcomité van Mol, lid en enkele jaren voorzitter van VVV-Mol, lid van de GMINA-raad van Mol (Gemeentelijke Milieu- en Natuur-Adviesraad) en voorzitter van GNOP Mol. (Gemeentelijk Natuur-Ontwikkelings-Plan). Hij was cellier van juli 1986 tot 18.11.1993; en is opnieuw archivaris van de abdij sinds 01.10.2009.

Ivo Billiaert is geboren in 1931 en dus sinds zijn 65ste verjaardag in 1996 pensioengerechtigd volgens de normen van de burgermaatschappij. Maar dat telt niet in de abdij: als je nog goed van lijf en leden bent, en je hebt er nog zin in, dan draag je mee de lasten van het geheel. In een abdij met een verouderende bevolking is dat trouwens niet zo verwonderlijk. Het is paradoxaal: op een leeftijd gekomen dat de “normale burgerbevolking” er het bijltje bij neergooit, moeten in een abdij de verschillende taken onder steeds minder beschikbare mensen verdeeld worden.

Ivo Billiaert heeft enkele boeken op zijn actief (naast de talrijke artikels die hij reeds schreef voor “Molenijzer”, het contactblad van de abdij). Zijn eerste boek is de uitgebreide heruitgave (2011) van een werk van Floris Prims (uit 1935): “De O.-L.-Vrouwabdij der norbertijnen te Mol-Postel”. Vervolgens een biografie van zijn bewonderde voorganger als provisor: “Rafaël-Jan Otten, provisor-cellier 1943-1977” (verschenen in 2012).

En ten slotte verscheen in april 2013 bij Studium Generale vzw: De norbertijnen van de O.-L.-Vrouwabdij van Mol-Postel – Biografisch lexicon 12de – 21ste eeuw, een bewerking en uitbreiding van een eerder werk van archivaris Ignatius Theodorus Welvaarts uit 1892: “Postels Biographisch Woordenboek”.

Als archivaris nam Ivo Billiaert het belangrijke initiatief alle oorkonden en handschriften te laten digitaliseren. Dat gebeurt door het Rijksarchief, afdeling Antwerpen, met steun vanwege ondermeer K.ERF. Daardoor worden die unieke documenten veilig gesteld en bovendien potentieel toegankelijk voor historici wereldwijd.

Publicaties bij Studium Generale:
De Norbertijnen van de O.-L.-Vrouwadbij van Mol-Postel. Biografisch Lexicon 12de-21ste eeuw

Wij verdelen ook een aantal andere publicaties van dezelfde auteur:
Uitgebreide heruitgave uit 1935: De Onze-Lieve-Vrouw-Abdij der Norbertijnen te Postel. Door Floris Prims
Nieuwe uitgave: De Congomissies van de Norbertijnenabdij Postel