Norbertijnen van de O.-L.-Vrouwabdij van Mol-Postel. Biografisch Lexicon 12de-21ste eeuw

Naar: overzicht van alle publicaties

Op het einde van de 19de eeuw (1892) schreef toenmalig archivaris Ignatius Th. Welvaarts een “Postels Biographisch Woordenboek”, waarin de summiere levensbeschrijving van alle norbertijnen van Postel sinds de stichting in 1140. Hij steunde daarbij op het priorboek, het necrologium van de abdij en alle andere handschriften en documenten die iets konden bijdragen.

Nu, meer dan 120 jaar later, heeft de huidige archivaris van Postel – Ivo Billiaert – dat reuzenwerk nog eens grondig overgedaan. Hij controleerde en verbeterde waar nodig de gegevens die Welvaarts verzameld had, en voegde alle confraters toe die sinds 1892 de abdij van Postel als hun communauteit gekozen hebben. (van 1140 tot 2013 ongeveer 650!)

Ivo Billiaert deed meer: hij vermeldt ook de nog levende confraters, waar ze thans ook verblijven (in België of elders): in de abdij, als pastoor in een parochie, als docent in het hoger onderwijs, als aalmoezenier in een ziekenhuis, of als strompelende bejaarde in een verzorgingstehuis… Bovendien vond hij een massa foto’s van confraters in het abdij-archief, die hij met zorg selecteerde en identificeerde. Vele norbertijnen van Postel zullen we nu kunnen “benoemen” dank zij die foto’s. Bij sommige overleden confraters vinden we meerdere pagina’s tekst ter verduidelijking, over anderen zijn de bewaard gebleven gegevens eerder schaars, zeker als het mensen uit het grijze verleden betreft. Over de levende confraters vindt u alleen feitelijke, zakelijke gegevens: dit lexicon spreekt geen waardeoordeel uit. Omdat alle levende confraters van de Postelse communauteit opgenomen zijn (vandaag nog 31), noemen we dit boek niet obituarium of necrologium, maar biografisch lexicon.

Het belang van dit lexicon kan niet genoeg benadrukt worden: iedere onderzoeker of geschiedschrijver die vandaag, of volgend jaar, of over enkele decennia of eeuwen, iets wil weten over een norbertijn van Postel, heeft met dit lexicon de best-mogelijke bron in handen. Dat is zonder twijfel ook de reden waarom de abt-generaal van de norbertijnen in Rome voor dit lexicon een voorwoord wilde schrijven!

Colofon:
Billiaert, Ivo (redacteur): “De norbertijnen van de O.-L.-Vrouwabdij van Mol-Postel – Biografisch Lexicon 12de – 21ste eeuw”; uitgever Studium Generale vzw, Balen, 2013; formaat A4, warm gelijmd; 284 pag. Kleur- en zwart-wit-illustraties. –
ISBN 978.90.76967.48.6

Meer informatie: Norbertijnen van de O.-L.-Vrouwabdij van Mol-Postel

Wij verdelen ook een aantal andere publicaties van dezelfde auteur:
Uitgebreide heruitgave uit 1935: De Onze-Lieve-Vrouw-Abdij der Norbertijnen te Postel. Door Floris Prims
Nieuwe uitgave: De Congomissies van de Norbertijnenabdij Postel