Welvaarts Ignatius Theodorus

 Naar: overzicht van alle auteurs

Pater Ivo Billiaert, anno 2010 archivaris van de abdij van Postel, bezorgde ons volgend overzicht uit het priorboek van de abdij…

UIT HET PRIORBOEK: pag. 32 en 46 (bij het jaar 1863)
Theodorus Welvaarts
geb. uit wettige ouders in 1840 op 20 juni te Schijndel. (in de Nederlandse provincie Noord-Brabant, in de buurt van ’s Hertogenbosch. K.M.)
Ingekleed 15 nov. 1863 en kreeg de kloosternaam: Ignatius
29.11.1863 naar het noviciaat in de abdij van Tongerlo
30.11.1864: terug naar abdij Postel
15.10.1865: tijdelijke geloften
15.10.1868: plechtige (eeuwige) geloften
19.12.1868: subdiakenwijding door bisschop van Luik
18.12.1869: diakenwijding te Mechelen door Mgr. Anthonis
11.06.1870: priesterwijding door Mgr. Anthonis
Tegen het einde van november 1870 subbibliothecaris
1873: bibliothecaris
23.07.1880: novicemeester en lector filosofie i.pl.v. confrater Pironet
26.07.1880: aanvang filosofiecursus uit (handboek van) Bouvier
01.11.1880: vrijgesteld van alle voorgaande taken
14.11.1880: benoeming (officieel in het kapittel) tot bibliothecaris van de abdij
21.06.1882: Leuvens letterkundig genootschap “Met tijd en vlijt” neemt hem op als gezel
04.07.1883: corresponderend lid van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant
20.08.1883: erelid van de Nederduitsche Bond van Antwerpen – volgens het diploma unaniem verkozen
11.02.1885: medewerker van “het Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap”
15.02.1885: erelid van de Pius-Vereeniging te Amsterdam
15.07.1886: verkozen tot prior in opvolging van frater Frederic Pironet.
06.11.1886: lector van H. Schrift
16.10.1889: lector van filosofie
Toen de abt de (laatste) sacramenten had ontvangen is Welvaarts benoemd door vicaris-generaal Th. Heylen tot administrator van de geestelijke en tijdelijke goederen.
02.12.1890: lid voor het leven van de “Société d’Archéologie” te Brussel
08.11.1892: ontheven van lectorschap van H. Schrift & terug novicemeester benoemd
13.12.1892: overleden

Welvaarts besteedde zijn beschikbare tijd gedurende meer dan 13 jaar aan het schiften en overschrijven van de talrijke charters van de Postelse abdij. Hierbij stootte hij op een rij van feiten en wetenswaardigheden die zijn historische weetgierigheid opwekten en hem aanzetten tot geschiedkundige publicaties. Door de bril van de plaatselijke Molse geschiedschrijving komt de figuur van Welvaarts naar voren als een van de baanbrekers in de lokale historiografie.(Van Gompel F.: “Taal in Mol”, in “Profiel van Mol”, a.w., p.91; Maes D.: “Postel doorheen de eeuwen”, in “Profiel van Mol”, a.w., p 190.)

Volgens Roger Knapen maakte Welvaarts inderdaad deel uit van het driemanschap dat op het einde van de 19de eeuw bijdroeg tot het bereiken van een hoogtepunt in de Molse geschiedschrijving. Bij het overschouwen van de lijst van zijn voornaamste historische werken wordt het duidelijk dat Welvaarts “Geschiedkundige Bijdrage over de Voogdij” slechts een gering part van zijn gezamenlijk oeuvre vertegenwoordigt. Door zijn voorstudies over meer dan vijftien Kempense dorpen verwierf de figuur van Welvaarts een regionaal historisch gehalte. De erkenning van zijn auteurschap liet niet op zich wachten en verleende Welvaarts vanaf 1883 toegang tot verschillende historische genootschappen. In een tijdspanne van 15 jaren wist hij meer dan 3.000 bladzijden historische tekst met vele documenten in extenso bijeen te schrijven. De historisch-literaire productie van Welvaarts zou waarschijnlijk nog volumineuzer geworden zijn indien zijn navorsingen niet door een vroegtijdige dood afgebroken waren. De Molse auteur Roger Knaepen geeft in zijn boek “Moll-Baelen-Desschel, 1559-1795”; (deel 2, pag 6-8), een uitvoerige beschouwing over het leven en de werken van Ignatius Theodorus Welvaarts, waaruit bovenstaande paragrafen geplukt werden. Dat Welvaarts in deze auteurslijst opgevoerd wordt, is omwille van onze uitgebreide heruitgave van zijn boek “Olmen volgens de archieven van Postels abdij”- 1288-1888.‘(redactie Kamiel Mertens)

Publicaties bij Studium Generale:
Olmen naar de archieven van Postels abdij – 1288 tot 1888