Kemps Ferdinand

Naar: overzicht van alle auteurs

Geboren te Balen op 17.03.1874. Na de lagere school studeerde hij te Mol aan de normaalschool Sint-Lodewijk, waar hij op 25.08.1893 zijn onderwijzersdiploma behaalde. (Hij moet daar een der laatste afgestudeerden geweest zijn, vermits de Broeders van Liefde kort nadien die school opgeheven hebben en de gebouwen verkochten aan de Belgische Staat. Het ministerie van Justitie organiseerde daarin de “Rijksweldadigheidsschool”).

Een maand na zijn afstuderen werd Kemps door het gemeentebestuur van Balen benoemd tot hulponderwijzer aan de gemeenteschool. Daar blijft hij zijn hele loopbaan en eindigt er als schoolhoofd. Als onderwijzer (die bovendien verwant was aan de Balense drukkersfamilie Moons, publiceerde hij meerdere boekdeeltjes over zijn dorp. Het “onderrichten” zat hem duidelijk in het bloed, en zijn onderzoekende en methodische geest deed de rest. Zijn manuscripten werden handgezet en gedrukt in de familiedrukkerij. Hij overleed te Balen op 28.04.1941.

Zijn werken:
– Oorlogsgebeurtenissen in mijn dorp (eerste uitgave in 1919 onder het pseudoniem “Is. Van Balen”; herziene uitgave “Oorlogsgebeurtenissen in Balen 1914-1918” in 1939 onder eigen naam)
– Geschiedenis van het onderwijs in Balen en der schoolwetgeving in ons land (1921)
– Uit het leven onzer voorouders (1937?)
– De Balensche molens (1937)
– Balen door de eeuwen heen (1938)
– Balen aardrijkskundig en maatschappelijk (1940).

Zijn verzameld werk werd een eerste keer uitgegeven door Jeugdcentrum Biesakker Balen vzw in 1987 onder de titel “Balensia”. Een deels geactualiseerde versie van dat verzamelde werk verscheen bij Studium Generale te Balen in 2002 onder de titel “Balen-Verhalen” (onder redactie van Kamiel Mertens). Zijn boekje over de Eerste Wereldoorlog werd geïntegreerd in de bredere studie Balen tijdens de Eerste Wereldoorlog. (Kamiel Mertens, Studium Generale 2008).

Publicaties bij Studium Generale:
Balen-Verhalen – verzameld werk van Ferdinand Kemps