Janus Droogstoppel. Antwerpse sluikschrijver tijdens de Eerste Wereldoorlog

Naar: overzicht van alle publicaties

De uitgave De gedenkschriften van Janus Droogstoppel / Uit den Duitschen bezettingstijd 1914-1918 – door Droogstoppel-zelf, vormden in feite het sluitstuk van de ondergrondse
activiteiten van Jozef Buerbaum, auteur-drukker-uitgever die actief was in Antwerpen tijdens de Eerste Wereldoorlog. Tussen 1915 en 1918 publiceerde hij niet minder dan 28
“Droogstoppelbrochures” en bovendien een illegaal weekblad “De Vrije Stem”, dat verscheen van augustus 1915 tot eind 1918 (nr. 85). De brochures zijn thematisch opgevat: elk behandelt een bepaald onderwerp, persoon, gebeurtenis… Soms bleek één brochure per thema niet genoeg en werd het uitgesmeerd over twee afleveringen van elk 16 pagina’s. Buerbaum stelt zich in elk van die brochures zeer strijdvaardig en welbespraakt op: de bezetter krijgt er duchtig van langs en ook Vlaams-Belgische individuen en instellingen/organisaties die de weg van de collaboratie opgingen, worden ongenadig over de hekel gehaald.
Wij zijn er van overtuigd dat deze 28 brochures of vlugschriften een tweede leven verdienen. Gewoontegetrouw beperken we ons niet tot het “naakte werk” van Buerbaum, maar laten het voorafgaan door biografische en bibliografische hoofdstukken, alsmede door een onderzoek naar de impact die Buerbaum in het ondergronds werk tegen de bezetter had. We gaan ook na in hoeverre zijn werk ook vandaag nog door historici vemeld wordt. (Niet alleen Vlaamse en Belgische auteurs kennen Droogstoppel, ook de bezetter zelf schonk “wraakzuchtige aandacht” aan Buerbaum. Heinrich Binder – officeel oorlogscorrespondent van het “Berliner Tagesblatt” geaccrediteerd bij de staf van het Duitse leger in Brussel, (volgens zekere bronnen lid van de Duitse Geheime Dienst) schrijft uitvoerig over Buerbaum in zijn boek “Spionagezentrale Brüssel”. Ook in het verzamelwerk “Die Weltkriegspionage” (onder redactie van generaalmajoor von Lettow-Vorbeck), schrijft een zekere Friedrich Felgen in hoofdstuk 46 over Buerbaum zeer behartenswaardige dingen.) Wij wensen alle lezers die zich laten boeien door de historiek van de “Groote Oorlog” veel boeiende uren bij het verslinden van dit weeral volumineuze boek.

Colofon: Buerbaum, Jozef (onder het pseudoniem “Janus Droogstoppel”): “28 sluikschriften tegen de bezetter tijdens de Eerste Wereldoorlog”, oorspronkelijk clandestien gedrukt door drukker Jozef Buerbaum te Antwerpen, tussen 1914 en 1917; aangevuld met “In Memoriam Gustaaf Lava” en “Bismarck’s Brief” (verschenen 1919);

Compilatie 2008: “Janus Droogstoppel als Antwerpse sluikschrijver tijdens de Eerste Wereldoorlog”. Annotaties, redactie en compilatie door Mertens, Kamiel. Studium Generale vzw, Balen, 2008; 449 pp, formaat A4, softcover gelijmd; illustraties.
ISBN: 978-90-76967-26-4
Inhoud

Meer informatie: Janus Droogstoppel. Antwerpse sluikschrijver tijdens de Eerste Wereldoorlog